Entries from 2012-05-08 to 1 day

Haiku memo 2012-05-08

Snowy Yuki:flickr Snowy Yuki:flickr